Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Kinonauci.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Kinonauci.pl jest wydawany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – zwane dalej „Wydawcami” oraz we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.

2. W ramach Serwisu prezentowane są treści edukacyjne dotyczące głównie edukacji do filmu.

3. Serwis jest skierowany do nauczycieli i edukatorów z terenu Polski prowadzących zajęcia z uczniami.

4. Korzystanie z sekcji „Materiały dostępne po zalogowaniu” odbywa się wyłącznie po zarejestrowaniu uczestnika i weryfikacji jego związku z instytucją edukacyjną.

5. Niniejszy Regulamin jest opublikowany w Serwisie o adresie: www.kinonauci.pl.

6. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.

7. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej lub usługi elektronicznej udostępnianej w Serwisie.

8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9. Korzystanie z materiałów i filmów znajdujących się w Serwisie Kinonauci.pl oraz usług elektronicznych jest bezpłatne.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

10. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, utworów i tekstów prezentowanych w ramach Serwisu), z zastrzeżeniem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do Wydawców lub/i do podmiotów współpracujących z Wydawcami oraz podlegają ochronie prawnej.

11. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).

12. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:

1) użytkownicy mogą korzystać z zawartości Serwisu (w tym utworów i baz danych tam udostępnianych) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (własnego), chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Wydawców (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

2) użytkownicy określeni w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności szkoły, mogą korzystać w ramach dozwolonego użytku z zawartości Serwisu (w tym utworów i baz danych tam udostępnianych) w zakresie określonym w wymienionym przepisie, wskazując każdorazowo Serwis jako źródło;

3) poza przypadkami określonymi w pkt 1. i 2., bez wyraźnej zgody Wydawców (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu), zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści tam prezentowanych:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii,

e) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

13. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w ust. 12. lub ma wątpliwości dotyczące dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Wydawcami.

14. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Wydawców, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Wydawców lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mających możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

15. Wydawcy Serwisu dokładają wszelkich starań, aby korzystanie z niego było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże nie gwarantują i nie odpowiadają za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie.

16. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych stron internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Serwisie może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika oraz spełnienia innych wymagań technicznych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

17. Korzystając z Serwisu, jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

18. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.

19. Wydawcy Serwisu są uprawnieni do odmowy udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów użytkownikowi w przypadku:

a) naruszenia przez użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b) działania przez użytkownika Serwisu na szkodę Wydawców lub innych użytkowników Serwisu lub innych osób.

V. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU

20. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej, określonej w ust. 5. niniejszego Regulaminu.

21. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego Regulaminu z wprowadzonymi zmianami) na stronie internetowej określonej w ust. 5. niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

22. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu, publikowanymi na Kinonauci.pl.

VI. ZMIANY STRON INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

23. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad udostępniania stron internetowych w Serwisie, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych stron internetowych lub usług elektronicznych w Serwisie, w każdym czasie.

24. Wydawcy mogą informować użytkowników Serwisu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania stron internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronach internetowych Serwisu.

Skip to content